DE VOORWAARDEN VAN MARTIN VERBEEK

 

Hieronder treft u onze voorwaarden aan. Omdat wij zowel de particulieren- alsook de bedrijfsmatige markt bedienen heeft u hieronder de keuze uit een tweetal voorwaarden. Klik op één van de twee verfblikken en u komt vanzelf bij de juiste voorwaarden terecht.

 

 

 

 

 

 

CONSUMENTENVOORWAARDEN
 

Algemene consumentenvoorwaarden voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland vastgesteld door FOSAG (Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf) Deze voorwaarden zijn door FOSAG gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40409386.


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
1.1 Consument/opdrachtgever: Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.2 Opdrachtnemer: Schildersbedrijf Martin Verbeek.
1.2 Werk: Het totaal van de tussen consument en Schildersbedrijf Martin Verbeek overeengekomen werkzaamheden en leveringen van materialen.

Artikel 2 - Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Schildersbedrijf Martin Verbeek en consument. Afwijking van de bepalingen van deze voorwaarden wordt door partijen in overleg overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3 - Aanbod
3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum 30 dagen geldig.
3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gede¬tailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.4 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk.
3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd; aanneming, richtprijs of regie.
a. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen de partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de Schildersbedrijf Martin Verbeek een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.
c. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet Schildersbedrijf Martin Verbeek een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen.)
3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
3.7 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van de leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de consument aan Schildersbedrijf Martin Verbeek.
4.2 Indien partijen een tijdstip van aanvang en een vermoedelijk dan wel vaste datum van oplevering overeenkomen wordt zulks schriftelijk door de consument bevestigd.

Artikel 5 - Rechten en verplichtingen: Schildersbedrijf Martin Verbeek
5.1 Schildersbedrijf Martin Verbeek zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van het schildersbedrijf, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Schildersbedrijf Martin Verbeek neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zullen zijn, ten tijde van uitvoering van werk. Eventuele financiële gevolgen van de wijzigingen in de voorschriften tussen datum aanbod en uitvoering van het werk zullen worden verrekend, mits de Schildersbedrijf Martin Verbeek de consument van de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld en de consument in dat geval de overeenkomst kan ontbinden.
5.3 Schildersbedrijf Martin Verbeek is, in geval Schildersbedrijf Martin Verbeek de consument tijdig terzake heeft gewaarschuwd en desalniettemin de consument uitvoering der betreffende werkzaamheden op de ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd, niet aansprakelijk voor het door hem uitgevoerde werk op een ondeugdelijke ondergrond.
5.4 Schildersbedrijf Martin Verbeek draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bevoegde personen.

Artikel 6 - Verplichtingen consument
6.1 De consument stelt Schildersbedrijf Martin Verbeek in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2 De consument zorgt er voor dat Schildersbedrijf Martin Verbeek tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
6.3 Consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
6.4 De consument is verplicht objecten waarop de opdracht betrekking heeft tegen brand en stormschade te verzekeren.
6.5 De consument dient er voor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Schildersbedrijf Martin Verbeek behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument Schildersbedrijf Martin Verbeek daarvan tijdig in kennis te stellen.
6.6 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in lid 6.5, moet de voor Schildersbedrijf Martin Verbeek verband houdende schade en kosten door de consument worden vergoed.
6.7 Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de consument aansprakelijk is moeten de


daaruit voor de Schildersbedrijf Martin Verbeek voortvloeiende schade en kosten door de consument worden vergoed.
6.8 De consument draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor Schildersbedrijf Martin Verbeek kenbaar waren en hij verzuimd heeft de consument hierop te wijzen. De Schildersbedrijf Martin Verbeek blijft uiteraard wel aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die hem toe te rekenen is.

Artikel 7 - Meerwerk
7.1 De consument kan nadat de overeenkomst is gesloten in overeenstemming met de prijsvormingsmethode meerwerk opdragen.
7.2 Opdracht tot meerwerk wordt door Schildersbedrijf Martin Verbeek schriftelijk bevestigd aan de consument.

Artikel 8 - Overmacht
8.1 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de Schildersbedrijf Martin Verbeek niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risico-sfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de consument.
8.2 Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die de consument niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risico-sfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de door de Schildersbedrijf Martin Verbeek gemaakte kosten.

Artikel 9 - Oplevering
9.1 Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
9.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
9.3 Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
a. De consument dit aan de Schildersbedrijf Martin Verbeek mededeelt;
b. De Schildersbedrijf Martin Verbeek de consument schriftelijk heeft bericht het werk voltooid te achten. Indien de consument niet binnen 10 dagen na dagtekening van een door Schildersbedrijf Martin Verbeek verzonden brief schriftelijk de bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;
c. De consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 10 - Zekerheid
10.1 De Schildersbedrijf Martin Verbeek kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.
10.2 Na het sluiten van de overeenkomst kan de Schildersbedrijf Martin Verbeek zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de Schildersbedrijf Martin Verbeek gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.

Artikel 11 - Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.
11.2 Bij niet tijdige betaling is Schildersbedrijf Martin Verbeek gerechtigd om de consument zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, zulks vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening, of aan het factuurbedrag wegens kredietbeperking een post toe te voegen ten bedrage van 3% van het factuurbedrag, welke door de consument moet worden betaald tenzij het factuurbedrag wordt voldaan binnen de terzake geldende termijn.
11.3 De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag.
11.4 Een betaling door de consument strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente of kredietbeperking en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.

Artikel 12 - Ingebreke blijven consument
Indien de betaling door de consument niet tijdig is verricht, verkeert de consument na één betalingsherinnering zonder verdere ingebrekestelling in verzuim indien hij niet binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering heeft betaald.

Artikel 13 - Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.
13.1 De door of vanwege de Schildersbedrijf Martin Verbeek verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de Schildersbedrijf Martin Verbeek zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
13.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 14 - Toepasselijk recht / geschillen
14.1 Op overeenkomsten tussen de Schildersbedrijf Martin Verbeek en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

VOORWAARDEN VOOR DE ZAKELIJKE MARKT
 

Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland, vastgesteld door de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (FOSAG). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40409386.


Artikel 1: Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: Schildersbedrijf Martin  Verbeek;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Schildersbedrijf Martin Verbeek opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
c. Overeenkomst: alle tussen Opdrachtgever en Schildersbedrijf Martin Verbeek gemaakte afspraken m.b.t. uitvoering van werkzaamheden door Schildersbedrijf Martin Verbeek.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Schildersbedrijf Martin Verbeek en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten.  Partijen zijn overeengekomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de Overeenkomsten worden aangemerkt.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van Schildersbedrijf Martin Verbeek zijn vrijblijvend en kunnen gedurende 14 dagen na aanvaarding door Schildersbedrijf Martin Verbeek worden herroepen.
2. Mondelinge afspraken en bedingen binden Schildersbedrijf Martin Verbeek eerst nadat deze schriftelijk door Schildersbedrijf Martin Verbeek zijn bevestigd.
3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van eik der partijen de totstandkoming van de Overeenkomst door andere middelen te bewijzen.
4. Indien geen van beide partijen de Overeenkomst schriftelijk bevestigt en Schildersbedrijf Martin Verbeek met instemming van Opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de Overeenkomst heeft gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht de Overeenkomst conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 3: Prijzen en prijswijzigingen
1. De door Schildersbedrijf Martin Verbeek opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
2. Bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd, niet inbegrepen: materieelkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor vergunningaanvragen.
3. De prijs wordt vastgesteld op basis van een van te voren overeengekomen uurtarief of op grond van een van te voren overeengekomen vast bedrag.
4. Schildersbedrijf Martin Verbeek is gerechtigd na het uitbrengen van de offerte of na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door Schildersbedrijf Martin Verbeek verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.

Artikel 4: Meerwerk
1. Schildersbedrijf Martin Verbeek is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel    5: Betaling en rente
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  Na het verstrijken van deze 14 dagen is de Opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van Schildersbedrijf Martin Verbeek op Opdrachtgever terstond opeisbaar.
2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd.
3. In geval betaling in termijnen is overeengekomen en de Opdrachtgever is met de betaling van een termijn in gebreke, is Schildersbedrijf Martin Verbeek, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
4. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van Opdrachtgever op Schildersbedrijf Martin Verbeek.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, dan wel in geval Opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6: lncassokosten
1. Alle door Schildersbedrijf Martin Verbeek gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van Opdrachtgever.  De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform het tarief dat de Nederlandse Orde van Advocaten daartoe hanteert, zulks met een minimum van € 200,- (tweehonderd euro).  Indien Schildersbedrijf Martin Verbeek aantoont hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel   7: Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst kan tussentijds uitsluitend wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst van Schildersbedrijf Martin Verbeek, per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van beëindiging, worden opgezegd.
2. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Schildersbedrijf Martin Verbeek en bij tussentijdse beëindiging door Schildersbedrijf Martin Verbeek wegens verwijtbare handelingen van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht Schildersbedrijf Martin Verbeek te betalen:
a. 125 % van het factuurbedrag, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging en;
b. alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Schildersbedrijf Martin Verbeek ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst,

Artikel 8: Uitvoeringstermijn
1. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de Overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Schildersbedrijf Martin Verbeek derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Schildersbedrijf Martin Verbeek de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.

Artikel 9: Gebreken en klachttermijnen
1. Opdrachtgever dient de door Schildersbedrijf Martin Verbeek verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken bij aflevering/oplevering te onderzoeken. Hierbij dient Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt.
2. Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze binnen 8 dagen schriftelijk aan Schildersbedrijf Martin Verbeek te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking, dan wel het moment waarop zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn, schriftelijk te worden gemeld.
4. Indien een klacht gegrond is, zal Schildersbedrijf Martin Verbeek de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.  Indien dit onmogelijk of redelijkerwijs niet meer zinvol is, zal Schildersbedrijf Martin Verbeek slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze voorwaarden.
5. Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is Schildersbedrijf Martin Verbeek voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
2. Schildersbedrijf Martin Verbeek is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
3. Schildersbedrijf Martin Verbeek is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
4. Schildersbedrijf Martin Verbeek is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
5. Schildersbedrijf Martin Verbeek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
6. Opdrachtgever vrijwaart Schildersbedrijf Martin Verbeek van alle succesvolle aanspraken van derden terzake van door Schildersbedrijf Martin Verbeek verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is


geleden.
7. In geval van aansprakelijkheid van Schildersbedrijf Martin Verbeek is Schildersbedrijf Martin Verbeek nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan 25% van het gevorderde schadebedrag met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden.  In geval Schildersbedrijf Martin Verbeek voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd.
8. Indien Opdrachtgever enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden Schildersbedrijf Martin Verbeek van dit risico te vrijwaren.
9. Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan Schildersbedrijf Martin Verbeek is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 11: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan Schildersbedrijf Martin Verbeek zijn toe te rekenen.  Hieronder is mede begrepen: tekort aan personeel bij Schildersbedrijf Martin Verbeek, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van Schildersbedrijf Martin Verbeek, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
2. Schildersbedrijf Martin Verbeek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat Schildersbedrijf Martin Verbeek zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht heeft Schildersbedrijf Martin Verbeek het recht om zijn verplichting op te schorten.  Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Schildersbedrijf Martin Verbeek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Schildersbedrijf Martin Verbeek gerechtigd het reeds verrichte c.q. nog te verrichten deel van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.  Dit geldt niet als dit deel van de Overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12: Ontbinding van de Overeenkomst
1. De vorderingen van Schildersbedrijf Martin Verbeek op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
·
 indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeit;
·
 indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Schildersbedrijf Martin Verbeek omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
·
 indien Schildersbedrijf Martin Verbeek de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Schildersbedrijf Martin Verbeek gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, alsmede de nog niet betaalde maar wel ter uitvoering van deze Overeenkomsten geleverde goederen terug te vorderen.

Artikel 13: Eigendoms- en auteursrechten
1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Schildersbedrijf Martin Verbeek bij de vervulling van de Overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
2. Schildersbedrijf Martin Verbeek heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto's en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van Schildersbedrijf Martin Verbeek te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Schildersbedrijf Martin Verbeek.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door Schildersbedrijf Martin Verbeek geleverde goederen de uitsluitende eigendom van Schildersbedrijf Martin Verbeek.
2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is Opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden.  Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is Opdrachtgever verplicht om Schildersbedrijf Martin Verbeek zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen.  Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendoms-voorbehoud ten behoeve van Schildersbedrijf Martin Verbeek rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij Opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.
3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Schildersbedrijf Martin Verbeek gerechtigd de geleverde zaken bij Opdrachtgever of bij derden die de zaak voor Opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen.  Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het totale factuurbedrag per dag.

Artikel 15: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Schildersbedrijf Martin Verbeek tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens.
2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van de Schildersbedrijf Martin Verbeek behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
3. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt.
4. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.
5. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen.  De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever nodigt Schildersbedrijf Martin Verbeek uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben of diens werkzaamheden.
7. Opdrachtgever stelt het benodigde materieel beschikbaar.  Deze moeten voldoen aan de wettelijke en door de Arbeidsinspectie gestelde veiligheidsvoorschriften.
8. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het gebouw gebracht kunnen worden.
9. Het personeel van Schildersbedrijf Martin Verbeek heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten en schaftlokalen op het werk.
10. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
11. Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch bouwafval.
12. Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk.  Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
13. Schildersbedrijf Martin Verbeek is niet aansprakelijk voor schade onstaan doordat Schildersbedrijf Martin Verbeek is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14. In geval Opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft Schildersbedrijf Martin Verbeek het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
15. Indien de uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Schildersbedrijf Martin Verbeek het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 16: Toepasselijk recht en beslechting van geschillen
1. Op elke Overeenkomst tussen Schildersbedrijf Martin Verbeek en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.